درباره ما

تکميل فرم استخدامي

 
 

شركت مهندسي قدس نيرو در نظر دارد براي يك پروژه‌ نظارتي خود در دفتر تهران و كارگاه‌هاي مربوطه در جنوب كشور نسبت به ارزيابي مدارك و مستندات متقاضيان كار به شرح جدول زير اقدام نمايد.

دارا بودن سابقه كار مرتبط در صنايع نفت و گاز الزاميست و متقاضياني كه سابقه كار مرتبط فوق را نداشته باشند در فرآيند ارزيابي قرار نخواهند گرفت. داشتن سابقه كار موثر در پروژه‌هاي احداث تلمبه‌خانه‌هاي نفتي مزيت به حساب مي‌آيد.

از واجدين شرايط درخواست مي‌شود با انتخاب گزينه «تكميل فرم استخدامي» نسبت به تكميل و بارگذاري مدارك خود حداكثر تا تاريخ پانزدهم شهريور ماه 98 اقدام نمايند. لازم به توضيح است ارسال اين مدارك هيچ اولويت استخدامي براي متقاضي ايجاد نمي نمايد.