In this Section


ايمنی و كاهش خطرات و پدافند غير عامل

  • تهیه گزارشات امکان سنجی، مفهومی و تفصیلی پدافند غیر عامل برای انواع زیرساخت ها در حوزه های آب، برق، راه و راه آهن، نفت و گاز، شهرسازی و شهرک های صنعتی