شبكه هاي انتقال و توزيعمعرفی

این معاونت از سال 1352 به منظور ارائه انواع خدمات ‌مهندسی، تداركات، مدیریت طرح و نظیر آنها در زمینه شبكه‌های انتقال نیرو و توزیع و مطالعات شبكه تاسیس گردیده است. از جمله مهمترین زمینه‌های كاری این معاونت را می توان در بخشهای اصلی زیر دسته بندی نمود:

  • مدیریت طرح
  • خدمات مهندسی (طراحی، نظارت عالیه و کارگاهی)
  • انجام پروژه‌های EPC خطوط انتقال نیرو و توزیع
  • خدمات آموزش
  • انجام مطالعات بر روی خطوط موجود به منظور رفع عیب، به روزرسانی و افزایش ظرفیت خطوط موجود
  • طراحی خطوط کابلی زمینی و ملحقات مربوط

مهمترین كارفرمایان این معاونت از ابتدا تاكنون شركت های برق منطقه ای استان ها، صنایع، مناطق آزاد، شركتهای توزیع انتقال نیرو و ... می باشند.

معاونت شبكه ‏های انتقال و توزیع نیرو از دو مدیریت ارشد "شبكه‌های انتقال نیرو" و مدیریت ارشد "مطالعات سیستم و توزیع" تشكیل شده كه هر كدام از این مدیریت‌های ارشد دارای بخش‌های تخصصی واجرایی میباشند، در هر یك از این بخش‌ها كادرهای متخصص و با تجربه طراحی و اجرای پروژه‏های بزرگ صنعت برق را به‌ عهده دارند. مدیریت ارشد شبكه ‌های انتقال تاكنون بیش از 27،000 كیلومتر سابقه طراحی و نظارت دارد و با اجرای چندین پروژه كلید دردست توانسته است به‌ خوبی قابلیت‌های خود را به‌ عنوان یكی از شایسته ترین بخش‌های مهندسی و اجرای شبكه‌های انتقال به اثبات برساند. تمام خدمات مهندسی در این بخش با استفاده از نرم‏ افزارهای تخصصی كه در اختیار دارد، انجام می شود. در مدیریت ارشد مطالعات سیستم و توزیع پروژه‌های متعددی در زمینه تهیه نرم‌افزار مهندسی توزیع و به كارگیری آن در سطح شركت‌های توزیع انجام شده است. همچنین این بخش در پروژه‌های برون‌مرزی انتقال و توزیع فعال بوده است.